Moduli

Moduli

Moduli su namenjeni za priključak,zaštitu i razvod napajanja po modulima. Kada su u pitanju pultovi sa kasetama tada je konektorski priključak sa Imax 20A, a kada se radi REK varijanta, maksimalna struja je do 60A.U osnovi svaki modul sadrži grebenasti prekidač ( sa ili bez ključa), automatske osigurače, voltmeter sa voltmetarskom preklopkom za merenje mrežnog napona, FID sklopku kao zaštitu od previsokog napona dodira, SVE STOP taster za nužno isključenje.

Regulacioni monofazni moduli

Moduli služe za postepeno puštanje monofaznih i jednosmernih potrošača – motora uz istovremeno merenje struje i napona kao i zaštitu od kratkog spoja. Moduli se rade u više verzija: samo naizmenični ili i jednosmerni, analogni ili digitalni instrumenti, proširenje domašaja. U okviru ovog modula postoji i verzija ispitivanja strujnih zaštita do 100A na sniženom naponu sa ugrađenom elektronskom štopericom. Izlazni jednosmerni napon nije stabilisan i može se eksterno dodavanjem kondezatora stabilizovati.

Napomena:  Na zahtev, snaga regulacionog transformatora može biti i 3500W

Moduli laboratorijskih ispravljača

Ovi moduli su izvori stabilisanog jednosmernog napona. Namenjeni su za napajanje uređaja stabilisanim jednosmernim naponom i strujom. Kontinualna regulacija napona i ograničenje struje daje mu široku primenu kako u laboratorijama tako i u proizvodnim pogonima elektronskih komponenti i uređaja. Moduli se rade u više verzija sa raznim naponima i strujama, kao jednostruki, dvostruki ili trostruki, spregnuti ili samostalni. Kombinacija regulisanih i fiksnih napona, ograničavanje struje i fiksna struja. Merenje struje i napona vrši se analognim ili digitalnim instrumentima. Uređaji poseduju zaštitu od kretkog spoja. Na prednjoj ploči modula nalaze se: mrežni prekidači, instrumenti za merenje napona i struje, LED diode za signalizaciju, obrtni potenciometri za grubo i fino podešavanje napona i ograničenje struje,aparatni osigurači i priključne aparatne stezaljke.

Tehničke karakteristike:

Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog opterećenja i promena napona mreže 220V ±15% je 0,01%
Stabilnost izlaznog napona kod stalnog mrežnog napona i promene opterećenja 0-100% je 0,1%
Naponska konstanta < 2 mV eff
Strujna konstanta < 0,2%
Unutrašnji otpor 0,01Ω

Stabilisani fiksni moduli

MODULI STABILISANIH FIKSNIH NAPONA

MODUL M 151 je višestruki izvor jednosmernih stabilisanih napona ±5V / 1A; ±9V / 1A; ±15V / 1A; +24V / 1A. Napajanja se mogu koristiti kao izvori za operacione pojačavače ili elektronske pod sklopove. Izvori su zaštićeni od kratkog spoja na izlazu.Na prednjoj ploči se nalazi: mrežni prekidač, aparatni osigurači, KIP prekidači za uključenje izlaza, LED diode za signalizaciju i aparatne stezaljke za priključak.

Napomena: naponi se biraju prema potrebi naručioca

MODUL M 127 služi kao višestuki izvor stabilisanih jednosmernih napona 12,24,48 i 60V koji se biraju preklopnikom.Izvor je zaštićen od kratkog spoja i od prekoračenja, maksimalne struje 2A.I ma primenu u napajanju telekomunikacionih uređaja i pod sklopova.

Tehničke karakteristike:

Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog opterećenja i promena napona mreže 220V ±15% je 0,01%
Stabilnost izlaznog napona kod stalnog mrežnog napona i promene opterećenja 0-100% je 0,1%
Naponska konstanta < 2 mV eff
Strujna konstanta < 0,2%
Unutrašnji otpor 0,01Ω

MODULI UGRADNIH INSTRUMENATA

U ove module po potrebi i zahtevu naručioca ugrađujemo sledeće instrumente: MODUL M 191 digitalni multimetar MODUL M 192 digitalni mili ommetar MODUL M 193 LCR metar

Trofazni moduli

Trofazni moduli služe za direktno puštanje motora, promenu smera i merenje struje u kolu motora. Puštanje motora može biti direktno ili u sprezi zvezda – trougao snage do 15kW. Merenje se vrši analognim ampermetrima, a zaštita automatskim osiguračima. Priključak na aparatne stezaljke ili utičnice.

Izrađuje se i verzija modula sa trofaznim auto-transformatorom za postepeno puštanje motora u pogon. Trafo 450V/10A može biti eksterno urađen u posebnom kućištu, a može biti i ugrađen u modul. U ovakvoj varijanti dodaje se i voltmetar za merenje izlaznog napona, kao i proširenje domašaja na ampermetrima.

Napomena: Na modulu M 122 po zahtevu se dograđuje trofazni puno talasni ispravljač i merenje struje i napona.

Monofazni razvodni moduli – modul parapeta

Razvodni moduli služe za samostalno napajanje uređaja, opreme, pribora i instrumenata koji se koriste u procesu rada ili ispitivanja. Na modulu se nalaze utičnice na mrežnom naponu, galvanski odvojene od mreže, i sniženog napona 24V.

Mreže utičnice su osigurane automatskim osiguračem 16A, a uključenje se vrši grebenastim prekidačem. Galvanski odvojene utičnice su vezane na sekundar trafoa snage 500VA preko automatskog osigurača 2A i grebenastog prekidača. Utičnice 24V su na trafou 100VA i napajaju se preko automatskog osigurača 4A i grebenastog prekidača.

Napomena: Vrsta, broj, i snaga utičnica na zahtev naručioca može se promeniti. Izrađuje se i razvodni kanali – parapeti, sa više utičnica, a montiraju se ispod radne ploče stola.

 

Modul za komunikaciju i nadzor M001

Ovaj modul služi za ispitivanje, nadzor i komunikaciju. Modul sadrži trofazni multifunkcionalni instrumemnt SENTRON PAC3200 sa komunikacijom RS485 i MODBAS protokolom, tri strujna merna transformatora 50/5A klase tačnosti 0.1, 4p teretni prekidač 63A za izvor napajanja:  INTERNO ( sa napojnog modula ) 0 – Isključeno, EKSTERNO ( sa trofaznog ili monofaznog regulacionog modula ), 3p kontakter 63A AC3, svetleća tasterska kombinacija “START-STOP”, UKO-UTO priključnica 5x32A za napajanje, 10 kom aparatnih stezaljki, 63A za priključak ispitivanog potrošača i eksternog napajanja, utičnicu sa priborom za priključak komunikacionog kabla. Namena modula je da precizno izvrši merenje traženih parametara u zavisnosti od ispitivanja koje se vrši i da po MODBUS protokolu prosledi rezultate u računar, koji će se arhivirati ili po potrebi štampati.

Napomena: Uputstvo za rukovanje multifunkcionalnog instrumenta je orginal od proizvođača ( kao i CD ) i sastavni je deo elektro dokumentacije, kao njen prilog.