Ispitni stolovi

Ispitni stolovi

ELEKTRO UMI u svom proizvodnom programu ispitne opreme projektuje, izrađuje i servisira:

Ispitne stolove, module, radne stolove, ispitne ormane i stanice za opremanje radnih mesta i prostora u industriji, radionicama i laboratorijama, svuda gde se pojavljuju potrebe za ispitivanjem, merenjem i proverom kvaliteta elektro opreme.

Ispitni pultevi se rade u 2 verzije za montažu na radni sto. Prva verzija je sa kućištem pulta u koji se putem klizača smeštaju kasete sa modulima, a električne veze se ostvaruju preko konektora. Druga verzija pulta podrazumeva REK kućište u koje se smeštaju nezavisni moduli u sistemu 19.

Kao standardne module u pulteve ugrađujemo: napojne module, regulacione, naizmenične monofazne, trofazne i jednosmerne, promenljive izvore jednosmernog stabilisanog napona – jednostruki i dvostruki, moduli stabilisanih nepromenljivih napona od ±5 – ±24 V,moduli za ispitivanje ispravnosti elektronskih elemenata, trofazni priključno kontrolni moduli, monofazno priključni razlitičitih napona, moduli za kontrolu strujnih i naponskih zaštita.

Svaki od ovih modula se radi u više verzija. Po zahtevu izrađujemo i module koji se koriste u procesu ispitivanja i kontrole kvaliteta.

U okviru ispitnih stolova izrađujemo radne stolove sa osnovnom i pomoćnom pločom na koje se ugrađuje izvor svetlosti za osvetljenje radnog mesta.

Prenosni – mobilni uredjaji za kontrolu strujnih i naponskih zaštita izrađuju se u posebnim koferima zaštićenim od udara. Uređaji za kontrolu strujnih zaštita izrađuju se u više strujnih i naponskih opsega. Strujni izvori su do 600A a naponske kontrole prema potrebi kupca.

Ispitne stanice izrađivane su za kontrolu kvaliteta određenih proizvoda isključivo po zahtevu. Primeri takvih stanica su kontola kvalieta noskonaponskih preklopnih i grebenastih prekidača, strujnih regulatora, regulatora svetlosti, kvaliteta premotavanih motora i transformatora, kontrole ispravnosti upravljačkih sklopova.

Namenski kontrolno ispitni stolovi za kontrolu kvaliteta elektro tehničkih proizvoda i tehnoloških procesa rade se isključivo po zahtevu investitora. Projekat se izrađuje prema propisima i standardima IEC-a, koji važe kao uslov za kvalitet izrade proizvoda.Projektom je obuhvaćeno kako merenje električnih tako i ne električnih veličina.Kao sastavni deo ove opreme projektuju se i izrađuju mašinski sklopovi i pomoćni uređaji za testiranja poput puzajućih struja,dielektrične čvrstoće ,brze izmene kontrolnog komada.

Merenje, obrada podataka i vođenje procesa ispitivanja, pored klasičnog načina radi se i pomoću PLC kontrolera i PC računara sa potrebnom konfiguracijom za prijem i pretvaranje električnih veličina u analogno – digitalne signale,njihovu obradu i štampanje.