Moduli su namenjeni za priključak,zaštitu i razvod napajanja po modulima. Kada su u pitanju pultovi sa kasetama tada je konektorski priključak sa Imax 20A, a kada se radi REK varijanta, maksimalna struja je do 60A.U osnovi svaki modul sadrži grebenasti prekidač ( sa ili bez ključa), automatske osigurače, voltmeter sa voltmetarskom preklopkom za merenje mrežnog napona, FID sklopku kao zaštitu od previsokog napona dodira, SVE STOP taster za nužno isključenje.

MODULI  
M 112 20A, bez FID zaštite
M 154 20A, sa FID zaštitom
M 113 60A, bez FID zaštite
M 114 60A, sa FID zaštitom

Regulacioni monofazni moduli

Moduli služe za postepeno puštanje monofaznih i jednosmernih potrošača – motora uz istovremeno merenje struje i napona kao i zaštitu od kratkog spoja. Moduli se rade u više verzija: samo naizmenični ili i jednosmerni, analogni ili digitalni instrumenti, proširenje domašaja. U okviru ovog modula postoji i verzija ispitivanja strujnih zaštita do 100A na sniženom naponu sa ugrađenom elektronskom štopericom. Izlazni jednosmerni napon nije stabilisan i može se eksterno dodavanjem kondezatora stabilizovati.

MODULI  
M 132 0-250V/4A AC
M 133 0-250V/4A AC/DC (ANALOGNO MERENJE)
M 134 0-250V/4A AC/DC (DIGITALNO MERENJE)
M 135 0-250V/10A; AC/0÷100A (KONTROLA ZAŠTITNIH PREKIDAČA)

Napomena:  Na zahtev, snaga regulacionog transformatora može biti i 3500W

Moduli laboratorijskih ispravljača

Ovi moduli su izvori stabilisanog jednosmernog napona. Namenjeni su za napajanje uređaja stabilisanim jednosmernim naponom i strujom. Kontinualna regulacija napona i ograničenje struje daje mu široku primenu kako u laboratorijama tako i u proizvodnim pogonima elektronskih komponenti i uređaja. Moduli se rade u više verzija sa raznim naponima i strujama, kao jednostruki, dvostruki ili trostruki, spregnuti ili samostalni. Kombinacija regulisanih i fiksnih napona, ograničavanje struje i fiksna struja. Merenje struje i napona vrši se analognim ili digitalnim instrumentima. Uređaji poseduju zaštitu od kretkog spoja. Na prednjoj ploči modula nalaze se: mrežni prekidači, instrumenti za merenje napona i struje, LED diode za signalizaciju, obrtni potenciometri za grubo i fino podešavanje napona i ograničenje struje,aparatni osigurači i priključne aparatne stezaljke.

Tehničke karakteristike:

Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog opterećenja i promena napona mreže 220V ±15% je 0,01%
Stabilnost izlaznog napona kod stalnog mrežnog napona i promene opterećenja 0-100% je 0,1%
Naponska konstanta < 2 mV eff
Strujna konstanta < 0,2%
Unutrašnji otpor 0,01Ω

MODULI    
M 137 0-30V 0-4A
M 137 II 2X 0-30V 2X 0-2A
M 138 0-36V 0-10A
M 139 0-36V 0-20A
M 140 0-36V 0-35A
M 141 2X0-36V/3-6V 2X 2,5A/2A

Stabilisani fiksni moduli

MODULI STABILISANIH FIKSNIH NAPONA

MODUL M 151 je višestruki izvor jednosmernih stabilisanih napona ±5V / 1A; ±9V / 1A; ±15V / 1A; +24V / 1A. Napajanja se mogu koristiti kao izvori za operacione pojačavače ili elektronske pod sklopove. Izvori su zaštićeni od kratkog spoja na izlazu.Na prednjoj ploči se nalazi: mrežni prekidač, aparatni osigurači, KIP prekidači za uključenje izlaza, LED diode za signalizaciju i aparatne stezaljke za priključak.

Napomena: naponi se biraju prema potrebi naručioca

MODUL M 127 služi kao višestuki izvor stabilisanih jednosmernih napona 12,24,48 i 60V koji se biraju preklopnikom.Izvor je zaštićen od kratkog spoja i od prekoračenja, maksimalne struje 2A.I ma primenu u napajanju telekomunikacionih uređaja i pod sklopova.

Tehničke karakteristike:

Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog opterećenja i promena napona mreže 220V ±15% je 0,01%
Stabilnost izlaznog napona kod stalnog mrežnog napona i promene opterećenja 0-100% je 0,1%
Naponska konstanta < 2 mV eff
Strujna konstanta < 0,2%
Unutrašnji otpor 0,01Ω

MODULI UGRADNIH INSTRUMENATA

U ove module po potrebi i zahtevu naručioca ugrađujemo sledeće instrumente: MODUL M 191 digitalni multimetar MODUL M 192 digitalni mili ommetar MODUL M 193 LCR metar

Trofazni moduli

Trofazni moduli služe za direktno puštanje motora, promenu smera i merenje struje u kolu motora. Puštanje motora može biti direktno ili u sprezi zvezda – trougao snage do 15kW. Merenje se vrši analognim ampermetrima, a zaštita automatskim osiguračima. Priključak na aparatne stezaljke ili utičnice.

Izrađuje se i verzija modula sa trofaznim auto-transformatorom za postepeno puštanje motora u pogon. Trafo 450V/10A može biti eksterno urađen u posebnom kućištu, a može biti i ugrađen u modul. U ovakvoj varijanti dodaje se i voltmetar za merenje izlaznog napona, kao i proširenje domašaja na ampermetrima.

MODULI    
M 121 3x400/230V 16A AC
M 122 3x0 – 450/250V 10A AC

Napomena: Na modulu M 122 po zahtevu se dograđuje trofazni puno talasni ispravljač i merenje struje i napona.

Monofazni razvodni moduli - modul parapeta

Razvodni moduli služe za samostalno napajanje uređaja, opreme, pribora i instrumenata koji se koriste u procesu rada ili ispitivanja. Na modulu se nalaze utičnice na mrežnom naponu, galvanski odvojene od mreže, i sniženog napona 24V.

Mreže utičnice su osigurane automatskim osiguračem 16A, a uključenje se vrši grebenastim prekidačem. Galvanski odvojene utičnice su vezane na sekundar trafoa snage 500VA preko automatskog osigurača 2A i grebenastog prekidača. Utičnice 24V su na trafou 100VA i napajaju se preko automatskog osigurača 4A i grebenastog prekidača.

MODULI    
M 103 2x220V 2x220/220V 2x24V
M 104 4x220V 1x220/220V 1x24V
M 105 6x220V 2x220/220V 2x24V

Napomena: Vrsta, broj, i snaga utičnica na zahtev naručioca može se promeniti. Izrađuje se i razvodni kanali – parapeti, sa više utičnica, a montiraju se ispod radne ploče stola.

 

Modul za komunikaciju i nadzor M001

Ovaj modul služi za ispitivanje, nadzor i komunikaciju. Modul sadrži trofazni multifunkcionalni instrumemnt SENTRON PAC3200 sa komunikacijom RS485 i MODBAS protokolom, tri strujna merna transformatora 50/5A klase tačnosti 0.1, 4p teretni prekidač 63A za izvor napajanja:  INTERNO ( sa napojnog modula ) 0 – Isključeno, EKSTERNO ( sa trofaznog ili monofaznog regulacionog modula ), 3p kontakter 63A AC3, svetleća tasterska kombinacija “START-STOP”, UKO-UTO priključnica 5x32A za napajanje, 10 kom aparatnih stezaljki, 63A za priključak ispitivanog potrošača i eksternog napajanja, utičnicu sa priborom za priključak komunikacionog kabla. Namena modula je da precizno izvrši merenje traženih parametara u zavisnosti od ispitivanja koje se vrši i da po MODBUS protokolu prosledi rezultate u računar, koji će se arhivirati ili po potrebi štampati.

Napomena: Uputstvo za rukovanje multifunkcionalnog instrumenta je orginal od proizvođača ( kao i CD ) i sastavni je deo elektro dokumentacije, kao njen prilog.

 

 

Ispitni stolovi
Aparati i uređaji za ispitivanje
Merni koferi

Gessmann

Logo Vahlenic

Logo Schneider

Logo Eaton

navigacija-3

A: LIPOVIČKI PUT 388/E
T: +381 11 8326 004
T: +381 11 8326 005
E: office@elektroumi.rs
kako do nas